KUSHTET E PËRDORIMIT

KUSHTET DHE KUSHTET E P USRDORIMIT P THR KIST SHITJE
Ne kemi bërë çdo përpjekje për të hartuar Uebfaqen tonë që të jetë e dobishme, informuese, e dobishme, e sinqertë dhe argëtuese. Shpresojmë, ne e kemi arritur atë - dhe do të kërkojmë që të na tregoni nëse dëshironi të shihni përmirësime ose ndryshime që do ta bënin edhe më të lehtë për ju të gjeni informacionin që ju nevojitet dhe dëshironi. E vetmja gjë që ne kërkojmë është që ju të bini dakord të respektoni Termat dhe Kushtet e mëposhtme. Merrni disa minuta për t'i parë, sepse duke përdorur faqen tonë ju automatikisht bini dakord me ta. Natyrisht, nëse nuk jeni dakord, ju lutemi mos përdorni faqen. Ne rezervojmë të drejtën për të bërë çdo modifikim që ne e gjykojmë të nevojshëm në çdo kohë. Ju lutemi vazhdoni të kontrolloni këto terma për të parë se cilat mund të jenë ato ndryshime! Përdorimi juaj i vazhdueshëm i faqes në internet të Holidaydigg.com do të thotë që ju t'i pranoni ato ndryshime.

KUFIZIMET E PRDORIMIT T OF MATERIALEVE TONA ONLINE
Të gjitha Materialet Online në faqen e Holidaydigg.com, duke përfshirë, pa kufizim, tekstin, softuerin, emrat, logot, markat tregtare, shenjat e shërbimit, emrat tregtarë, imazhet, fotot, ilustrimet, klipet audio, videoklipet dhe muzikën janë pronë intelektuale e mbrojtur nga e drejta e kopjimit. Të gjitha të drejtat e përdorimit zotërohen dhe kontrollohen nga Holidaydigg.com. Ju, vizitori, mund të shkarkoni Materiale Online për përdorim jo-komercial, personal vetëm nëse ju 1) mbani të gjitha të drejtat e autorit, markat tregtare dhe njoftimet e pronësisë, 2) nuk bëni asnjë modifikim të materialeve, 3) nuk i përdorni materialet në një mënyrë që sugjeron një shoqërim me ndonjë nga produktet, shërbimet, ngjarjet ose markat tona dhe 4) ju nuk shkarkoni sasi materialesh në një bazë të dhënash, server ose kompjuter personal për ripërdorim për qëllime komerciale. Megjithatë, nuk mund të kopjoni, riprodhoni, ribotoni, ngarkoni, postoni, transmetoni ose shpërndani Materialet Online në asnjë mënyrë ose për ndonjë qëllim tjetër nëse nuk merrni më parë lejen tonë me shkrim. As nuk mund të shtoni, fshini, shtrembërojnë ose paraqesin keq çdo përmbajtje në faqen e Holidaydigg.com. Ndalohet çdo përpjekje për të modifikuar ndonjë Material Online, ose për të mposhtur ose anashkaluar tiparet tona të sigurisë.

Gjithçka që shkarkoni, çdo softuer, plus të gjitha skedarët, të gjitha imazhet e përfshira ose të krijuara nga programi, dhe të gjitha të dhënat që e shoqërojnë atë, konsiderohen të licencuara nga ju nga Holidaydigg.com ose licensues të palëve të treta për përdorimin tuaj personal, jotregtar të shtëpisë vetëm Ne nuk ju transferojmë titullin e softuerit. Kjo do të thotë që ne të mbajmë titullin e plotë dhe të plotë të softuerit dhe të gjitha të drejtave të pronësisë intelektuale të shoqëruara. Nuk ju lejohet të rishpërndani ose shisni materialin ose të bëni inxhinier të kundërt, çmontoni ose ndryshe ta ktheni atë në ndonjë formë tjetër që njerëzit mund të përdorin.

DORMZIMI I MATERIALIT TUAJ ONLINE N US SH.B.A.
Të gjitha vërejtjet, sugjerimet, idetë, grafikët, komentet ose informacione të tjera që ju i dërgoni Holidaydigg.com përmes faqes sonë (përveç informacionit që ne premtojmë të mbrojmë nën politikën tonë të privatësisë bëhen dhe mbeten pronë e jonë, edhe nëse kjo marrëveshje përfundon më vonë. Kjo do të thotë që ne nuk duhet ta trajtojmë asnjë nga paraqitjet e tilla si konfidenciale. Ju nuk mund të na padisni për përdorimin e ideve që ju paraqisni. Nëse i përdorim ato, ose ndonjë gjë tjetër si ato, ne nuk duhet të paguajmë ju ose askënd tjetër për ta. Ne do të kemi pronësinë ekskluzive të të gjitha të drejtave të tanishme dhe të ardhshme për paraqitjet e çdo lloji. Ne mund t'i përdorim ato për çdo qëllim që ne e konsiderojmë të përshtatshëm për misionin tonë Holidaydigg.com, pa dëmshpërblyer ju ose askënd tjetër për to. Ju e pranoni që ju jeni përgjegjës për çdo paraqitje që bëni. Kjo do të thotë që ju (dhe jo ne) keni përgjegjësinë e plotë për mesazhin, përfshirë ligjshmërinë, besueshmërinë, përshtatshmërinë, origjinalitetin dhe të drejtat e tij të autorit.

KUFIZIMI I PËRGJEGJËSISË
Holidaydigg.com NUK DO T BE JET L E PRGJEGJSHME P ANR DYMTIME OSE L INNIME, Q AC SHOQRONI OSE REZULTAT NGA P USRDORIMI JUAJ NDONJN VENDIN E SAJ. KESTU PRFSHIN (POR NUK KUFIZOHEN) D DME OSE L INNJE T CA SHKAKTUARA NDONJSE: PERDORIMI (OSE PAPABRTESIA P TOR T US PERDORUR) P USRDORIMI I SIT OFS S OF OSE (ose PAPSIA E PRDORIMIT) NDONJE SITE N TO TIC CIL YN JENI HYPERLINK NGA FAQJA Mënyra se si prisni ose dëshironi gabim në faqen tonë të ndërhyrjes në faqen tonë të ndërprerjes së disponueshmërisë së sitit tonë defekt në faqen tonë të vonesës në funksionimin ose transmisionin e faqes sonë kompjuterike VIRUS ose linje që nuk mundëson linjës DAMMET E QNDRUAR T TO KOMPENZOJN S DIKUSH direkt për një humbje ose dëmtim të dëmit që pritet të rezultojë nga një humbje ose dëmtim (i njohur në termat juridikë si "dëmet e mëvonshme"). BESNIJET E TJERA T DREJTUAR TAM DREJTS SI “DAMME INCIDENTALE”.)

NUK JEMI T L P LRGJEGJSH EVM EDHE NSE KENI QEN N NEGLIGJENTE APO N RESE P RERFAQESSUESI YN I autorizuar është këshilluar për mundësinë e dëmtimeve të tilla apo të dyjave. PCERJASHTIMI: LIGJET E PERCAKTUAR T ST SHTETIT NUK MUND T LEJOJN US T TO KUFIZOJN OR OSE P EXRJASHTUAN P LRGJEGJSIN P FORR KESTO D DME "INCIDENTALE" OSE "RREGULLUESE". NFSE JETONI N ONE NJ OFN TH ATOSET ST SHTETE, KUFIZIMI MOSYR O Q ONDRUESH W NUK DO T AP ZBATONI, CILOU DO T ME KUPTOJN TH SE MUND T HA KENI TIGH DREJT TON P TOR TEC RIQTAR TH K THTO LLOJET E DAMMTIMEVE. Sidoqoftë, në çdo ngjarje, përgjegjësia jonë ndaj jush për të gjitha humbjet, dëmtimet, dëmtimet dhe pretendimet e çdo lloji (pavarësisht nga dëmtimet pretendohen nën kushtet e një kontrate, ose të pretendohet të shkaktohet APO JAN' T CL PRETENUAR N UNDISA TEORI TJET LER LIGJORE) NUK DO T BE JEN MRE T MDHA SI SHUMON QOU PAGUANI NFSE ASNJTH GJAT TO P TOR T AC HYR N S SITEN TON.

LIDHJET N TO SHITJEN TJET OTHERR
Ne ndonjëherë ofrojmë referime dhe lidhje me faqet e tjera të World Wide Web nga faqja jonë. Një lidhje e tillë nuk duhet të shihet si një miratim, miratim ose marrëveshje me ndonjë informacion ose burim të ofruar në faqet ku mund të përdorni përmes faqes tonë. Nëse keni dyshime, gjithmonë kontrolloni adresën Uniform Resource Locator (URL) të dhënë në shfletuesin tuaj WWW për të parë nëse jeni akoma në një sit të operuar nga Holidaydigg.com apo jeni zhvendosur në një sit tjetër. Holidaydigg.com nuk është përgjegjës për përmbajtjen ose praktikat e faqeve të palëve të treta që mund të lidhen me faqen tonë. Kur Holidaydigg.com ofron lidhje ose referenca në faqet e tjera të Internetit, nuk duhet të bëhet asnjë konkluzion ose supozim dhe asnjë përfaqësim nuk duhet të nxirret se Holidaydigg.com është i lidhur, operon ose kontrollon këto faqe në internet. Çdo lidhje e aprovuar nuk duhet të përfaqësojë në asnjë mënyrë, qartësisht ose nënkuptuar, se ju keni marrë miratimin, sponsorizimin ose mbështetjen e ndonjë faqeje të Holidaydigg.com ose miratimin, sponsorizimin ose mbështetjen e Holidaydigg.com, duke përfshirë punonjësit, agjentët ose agjentët e tij përkatës. drejtorët.

P TRFUNDIMI I KIST MARRVESHJES
Kjo marrëveshje është efektive derisa të përfundojë nga secila palë. Ju mund ta përfundoni këtë marrëveshje në çdo kohë, duke shkatërruar të gjitha materialet e marra nga të gjitha faqet e internetit të Holidaydigg.com, së bashku me të gjithë dokumentacionin përkatës dhe të gjitha kopjet dhe instalimet. Holidaydigg.com mund ta përfundojë këtë marrëveshje në çdo kohë dhe pa njoftim për ju, nëse, sipas gjykimit të tij të vetëm, shkel ndonjë term ose kusht të kësaj marrëveshjeje. Pas përfundimit, duhet të shkatërroni të gjitha materialet. Për më tepër, duke siguruar materiale në faqen tonë të internetit, ne në asnjë mënyrë nuk premtojmë se materialet do të qëndrojnë të disponueshme për ju. Dhe Holidaydigg.com ka të drejtë të ndërpresë të gjithë ose ndonjë pjesë të ndonjë prej faqeve të saj në internet pa njoftim për ju.

JURIDIKSIONI DHE PIKAT E TJERA T KONSIDEROHEN
Nëse e përdorni faqen tonë nga vende jashtë Shteteve të Bashkuara, ju jeni përgjegjës për pajtueshmërinë me ndonjë ligj të zbatueshëm vendor. Në masën që ju keni shkelur ose kërcënuar në çdo mënyrë për të shkelur të drejtat e pronës intelektuale të Holidaydigg.com dhe / ose partnerëve të saj, Holidaydigg.com dhe / ose bashkëpunëtorët e saj mund të kërkojnë një urdhër ndalimi ose lehtësim tjetër të përshtatshëm në çdo shtet ose gjykatë federale, dhe ju pranoni juridiksionin ekskluziv dhe vendin në gjykata të tilla. Çdo mosmarrëveshje tjetër do të zgjidhet si më poshtë: Nëse një mosmarrëveshje lind në bazë të kësaj marrëveshjeje, ne pajtohemi që së pari të përpiqemi ta zgjidhim atë me ndihmën e një ndërmjetësi të rënë dakord reciprokisht nga Shteti ose vendndodhja jonë. Çdo kosto dhe tarifë përveç tarifave të avokatit që lidhen me ndërmjetësimin do të ndahen në mënyrë të barabartë nga secili prej nesh. Nëse rezulton e pamundur të arrihet një zgjidhje reciprokisht e kënaqshme përmes ndërmjetësimit, ne pranojmë të paraqesim mosmarrëveshjen në një arbitrazh të detyrueshëm në shtetin ose vendndodhjen tonë, sipas rregullave të Shoqatës Amerikane të Arbitrazhit. Gjykimi mbi vendimin e dhënë nga arbitrazhi mund të futet në çdo gjykatë me juridiksion për ta bërë këtë. Holidaydigg.com mund të modifikojë këto Kushtet e Përdorimit dhe marrëveshjen që ata krijojnë, në çdo kohë, thjesht duke azhurnuar këtë postim dhe pa njoftim për ju. Kjo është marrëveshja TT GJITHA në lidhje me të gjitha çështjet që janë diskutuar.